Carmatia

Käännöksiä - Översättningar

Tarvitsetko suomenkielisestä tekstistäsi ruotsinnoksen tai
ruotsinkieliseen tekstiisi tarkistuksen?

Behöver du en svensk översättning av din finska text eller
granskning av din svenska text.

Ruotsinnoksia ja ruotsin kielen tarkistuksia yli 30 vuoden kokemuksella

Mer än 30 års erfarenhet av att översätta till svenska och granska svenska texter

Carola Grönholm

Tausta

 • Filosofian maisteri (pääaine pohjoismaiset kielet, sivuaine suomen kieli)
 • Auktorisoitu kääntäjä (suomi–ruotsi)
 • Suomen kielen erinomainen taito (valtionhallinnon kielitutkinto)

 • Kielenkääntäjä päätoimisena ammatinharjoittajana, Firma Carmatia
 • Kielikeskuksen päällikkö, Kansaneläkelaitos
 • Kielenkääntäjä, Lohjan kaupunki
 • Kielenkääntäjä, Tilastokeskus
 • Tutkijan sijainen (kielenhuolto), Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen toimisto
 • Kielenkääntäjä sivutoimisena ammatinharjoittajana, Firma Carmatia

 • Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan jäsen
 • Sanastokeskuksen hallituksen jäsen

Bakgrund

 • Filosofie magister (huvudämne nordiska språk, biämne finska språket)
 • Auktoriserad translator (finska–svenska)
 • Utmärkta kunskaper i finska språket (språkexamen för statsförvaltningen)

 • Översättare som yrkesutövare i huvudsyssla, Firma Carmatia
 • Chef för språkcentret, Folkpensionsanstalten
 • Översättare, Lojo stad
 • Översättare, Statistikcentralen
 • Vikarierande forskare (språkvård), Forskningscentralen för de inhemska språken, svenska språkbyrån
 • Översättare som yrkesutövare i bisyssla, Firma Carmatia

 • Medlem i Statsrådets svenska språknämnd
 • Medlem i Terminologicentralens styrelse

Carmatia

Yhteystiedot - Kontaktinformation

Osoite

Adress

Website by Viendo Oy